Paszport dla dziecka - nowe zasady od 30 września 2022

paszport

Od 27 marca 2022 r. obowiązują zmienione przepisy Ustawy o dokumentach paszportowych. Jednak w zakresie odnoszącym się do dzieci do lat 12 wejdą one w życie dopiero 30 września 2022. Wprowadzają one m.in. nowe zasady składania wniosku o paszport i wyrabiania paszportu dla dziecka. Zgoda na wyrobienie paszportu dla dziecka może być wyrażona elektronicznie. Obniżony został wiek od jakiego można dziecku wyrobić paszport z podpisem z 13 do 12 lat. Paszporty są wydawane z 10-letnim terminem ważności.

 

Jak wyrobić paszport dla dziecka?

Przy składaniu wniosku o paszport dla dziecka konieczna jest obecność dziecka.

Wyjątkiem jest małoletni do 5 roku życia, którego obecność nie jest wymagana. Rodzice (opiekunowie prawni) składają przed urzędnikiem oświadczenie, że wyrażają zgodę na wydanie dziecku paszportu. Jeśli nie ma możliwości stawiania się jednego z rodziców, należy przedstawić w oryginale pisemną zgodę nieobecnego rodzica. Musi być ona potwierdzona przez inny organ paszportowy lub notariusza. Za granicą takie oświadczenie może potwierdzić Konsul RP albo notariusz. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje, przedstawia się wówczas akt zgonu. Jeśli jedno z rodziców nie chce wydać zgody na wydanie paszportu, sprawę rozstrzyga sąd. Zgoda drugiego rodzica nie jest wymagana jeżeli ma on ograniczone prawa rodzicielskie lub został sądowo pozbawiony władzy rodzicielskiej. Zgoda na wydanie paszportu dla małoletniego może zostać złożona również w formie elektronicznej w sytuacji, gdy rodzic posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany bądź podpis elektroniczny.

 

Wniosek o paszport dla dziecka

Od 27 marca 2027 nie ma konieczności wypełniania papierowego formularza wniosku. Wniosek będzie generowany bezpośrednio w Rejestrze Dokumentów Paszportowych przez urzędnika biura paszportowego, a następnie jedynie podpisywany przez obywatela na dedykowanym urządzeniu.

Do złożenia wniosku są niezbędne:

  • fotografia dziecka  - nie starsza niż 6 miesięcy o wymiarach 35 na 45 mm,
  • oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty za paszport,
  • spisany nr PESEL,
  • dokument, który potwierdza uprawnia do ulgi lub zwolnienia z opłaty np. Karta Dużej Rodziny, ważna legitymacja szkolna) ,
  • ważny dokument paszportowy lub dowód osobisty (o ile dziecko takowy posiada)
  • skrócony odpis aktu małżeństwa (jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska po ślubie za granicą).

Ponadto należy przedłożyć dotychczasowy ważny paszport przy odbiorze nowego. Poprzedni zostanie anulowany. W przypadku braku ważnego paszportu przedkłada się ważny dowód osobisty. Należy też pamiętać, że w niektórych przypadkach urzędnik może zwrócić się o dodatkowe dokumenty.

 

Dzieci od 12 roku życia, po wprowadzeniu nowych przepisów, podlegają obowiązkowi złożenia w organie paszportowym danych biometrycznych w postaci odcisków palców.

 

Fotografia paszportowa dla dziecka

Fotografia do paszportu dziecka musi spełniać określone wymogi. Do  wniosku o paszport dla dziecka trzeba dołączyć fotografię kolorową o wymiarach 35 na 45 mm.

Tło musi być jednolite i równomiernie oświetlone. Fotografia musi być wyraźna, oddawać naturalny kolor skóry. Kadr musi obejmować osobę od wierzchołka głowy po górną część barków, głowa ma zajmować 70-80% fotografii. Zdjęcie wykonuje się bez nakrycia głowy i bez okularów z przycienionymi szkłami. Powinno być wyraźnie widać oczy i brwi, usta powinny być zamknięte, a włosy nie mogą przysłaniać twarzy. Wizerunek osoby ma być symetryczny i przedstawiony w pozycji frontalnej. Fotografia powinna nie być starsza niż 6 miesięcy. Dla dzieci poniżej 5 roku życia, oraz dla dzieci niepełnosprawnych są przewidziane pewne wyjątki od tych zasad.

 

Odbiór paszportu dziecka

Odbioru paszportu dla dziecka może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych, bez obecności dziecka. Przy odbiorze nowego dokumentu paszportowego oddaje się do do anulowania dotychczas posiadany przez dziecko ważny dokument paszportowy. Termin odbioru paszportu zostaje podany podczas składania wniosku i wynosi on do 30 dni od momentu złożenia wniosku. Czy dokument jest już gotowy do odbioru można sprawdzić na stronie https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy wpisując nr sprawy (znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku). Można też po prostu zadzwonić do urzędu wojewódzkiego podając nr swojej sprawy.

 

Jeżeli pilnie potrzebujesz nowego paszportu dla dziecka

W sytuacji pilnej potrzeby wyrobienia paszportu dla dziecka, na przykład z powodu pogrzebu kogoś z rodziny, najwygodniej będzie złożyć wniosek o paszport tymczasowy. Można go odebrać dużo szybciej niż zwykły paszport. Taki paszport ma jednak krótszy termin ważności – do 12 miesięcy.

Artykuł z dnia 7.03.2022, aktualizowany 20.05.2022

Ostatnia aktualizacja