Przejdź do treści

Wniosek o paszport - Druk online wzoru wniosku paszportowego

Wniosek o paszport obowiązujący w 2020 roku. Zobacz jak wygląda wzór wniosku paszportowego online. Wniosek paszportowy składany jest aby uzyskać nowy paszport, paszport tymczasowy. Druk wniosku o paszport na 2020 rok można pobrać w jednym z ponad 100 biur paszportowych zlokalizowanych na terytorium Polski lub w polskim konsulacie za granicą. Pełny wykaz biur paszportowy w Polsce znajdziesz właśnie na paszport.info. Wypełniony wniosek o paszport składa się w dowolnym biurze paszportowym niezależnie od miejsca zamieszkania, zameldowania. Nie można złożyć wniosku o paszport online (przez Internet). Należy pamiętać, że paszport można odebrać tylko z punktu paszportowego, w którym został złożony wypełniony wniosek o paszport. Czytając dalej dowiesz się następujących informacji o wniosku paszportowym.

 1. Jak wygląda wniosek o paszport?
 2. Druk wniosku o paszport w formacie pdf.
 3. Skąd wziąć wzór wniosku o paszport? 
 4. Jak poprawnie wypełnić wniosek paszportowy?
 5. Gdzie złożyć druk wypełnionego wniosku?
 6. Jaki jest czas oczekiwania na nowy paszport od momentu złożenia wniosku o paszport?
 7. Jak wygląda wypełniony wniosek o paszport (wzór)?

Jak wygląda wniosek o paszport?

Z dniem 19 lipca 2019 weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych. Jego następstwem jest udostępnienie w biurach paszportowych nowego wniosku o paszport na 2019 rok i na lata następne.

Należy pamiętać, iż nadal wniosek o paszport trzeba wypełniać tylko na specjalnych drukach, tak jak było to dotychczas ustalone. Wzór druku wniosku o paszport można pobrać w każdym z biur paszportowych. Wygląd i plik z wnioskiem paszportowym w formacie pdf został załączony na końcu tego artykułu.

We wspomnianym rozporządzeniu MSWiA dołączony został również:

 • WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ KONSULA RP PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO
 • WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU DYPLOMATYCZNEGO LUB PASZPORTU SŁUŻBOWEGO MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Oba również zostały załączone na końcu tego wpisu.

Co się zmieniło w nowym wzorze wniosku o paszport?

Zmiany dotyczą następujących kwestii:

 • osoby przebywające na terytorium Polski na stałe wskazują we wniosku tylko adres do korespondencji, nie ma potrzeby podawania miejsca stałego pobytu. Miejsce stałego pobytu podają tylko osoby chcące wyrobić na podstawie składanego wniosku paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu,
 • można podać telefon lub e-mail, który ma posłużyć do poinformowania o możliwości odebrania nowego paszportu,
 • nowy wniosek zawiera oświadczenie wnioskodawcy o grożącej mu odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub podanie błędnych danych w składanym wniosku,
 • nie trzeba już określać swojego rysopisu, znaków szczególnych,
 • jeśli o paszport stara się osoba małoletnia (przed ukończeniem 18 roku życia) nie potrzebuje już przestawiać legitymacji szkolnej w celu skorzystania z przysługującej jej ulgi w zapłacie za otrzymanie nowego paszportu.

Wniosek o paszport PDF

Na końcu artykułu został dołączony wniosek o paszport w formacie pdf obowiązujący od lipca 2019 roku. Plik pdf zawiera dwie strony wniosku, który oficjalnie jest określany jako "WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO SKŁADANY DO WOJEWODY I MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH". Wniosek o paszport ma wymiary 297 x 139mm. Drukowany jest na papierze o zwiększonej gramaturze. Nie należy drukować wniosku samodzielnie np. znalezionych w Internecie. Koniecznie wniosek o paszport należy wypełniać na oryginalnym druku jaki można pobrać w każdy z biur paszportowych.Tak jak większość dokumentów, druków kierowanych do naszych urzędów państwowych należy go wypełnić drukowanymi literami. Oczywiście wprowadzane dane są bardzo ważne i warto, aby nie było żadnych wątpliwości jakie litery zostały wpisane w poszczególne pola. Dodatkowo należy zwrócić uwagę przy składaniu własnoręcznego podpisu, aby mieścił się w narysowanej ramce (nie może również dotykać wyznaczonej linii).

Najbardziej istotne kwestie dotyczące składania wniosku o paszport:

 1. Wniosek o paszport możesz złożyć w jednym z biur paszportowych w Polsce, ale również za granicą w określonych polskich konsulatach).
 2. Wniosek o paszport składa osoba, która chce otrzymać paszport, opiekun prawny jeśli paszport ma otrzymać osoba ubezwłasnowolniona (osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna w momencie składania wniosku o paszport w urzędzie).
 3. W momencie składania wniosku o paszport jest pobierany odcisk palca przyszłego właściciela paszportu.
 4. Jeszcze raz warto powtórzyć, że nie należy drukować wniosku o paszport z Internetu, musisz go wypełnić na druku dostępnym w każdym biurze paszportowym.
 5. Pracownik biura paszportowego podczas składania wniosku o paszport może podać przybliżoną datę odbioru nowego paszportu. Standardowo jest to 30 dni od złożenia wniosku (w wyjątkowych sytuacjach termin odbioru może zostać wydłużony). 
 6. Zdjęcie dołączone do wniosku o paszport musi być nie starsze niż 6 miesięcy.
 7. Paszport możesz odebrać tylko w tym biurze paszportowym (konsulacie), w którym złożysz wniosek o paszport.
 8. Po złożeniu wniosku paszportowego otrzymasz "Potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu" na którym będą podane dane dotyczące wnioskującego o paszport takie jak: nazwisko, imię, PESEL, data urodzenia, data złożenia wniosku, data odbioru nowego paszportu, punkt odbioru, numer sprawy, podpis operatora. Na podstawie numeru sprawy możesz sprawdzić status złożonego wniosku, czyli czy możesz już odebrać nowy paszport. 

Jak wypełnić wniosek o paszport?

Na wniosku o paszport umieszone są 22 pola do uzupełnienia, które mają na celu uporządkowanie informacji na nim zawartych. Niektóre podpunkty wypełnia osoba składająca wniosek, inne wypełnia urzędnik. Punkty od 1 do 14 musisz wypełnić wnioskujący o paszport. Pamiętaj o czytelnym wypełnieniu wniosku, koniecznie drukowanymi literami.

Poszczególne podpunkty do uzupełniania na wniosku paszportowym

 

 1. W pierwszym polu wniosku o paszport należy wpisać swoje nazwisko.
 2. W drugim wpisz ewentualnie nazwisko rodowe, lub inne w przypadku jeśli było zmieniane. 
 3. W trzecim polu swoje imiona. Więc jeśli posiadasz drugie imię, którym może za często w życiu codziennym się nie posługujesz musisz je tu wpisać również.
 4. W polu numer 4 musisz wpisać imiona rodziców.
 5. W piątym polu wpisujesz nazwisko rodowe matki.
 6. Wpisz pod numerem 6 miejsce i datę urodzenia. Narzucony jest format daty dd-mm-rrrr, czyli dzień miesiąc rok.
 7. Wpisz miejsce urodzenia.
 8. W polu 8 wpisujesz adres do korespondencji, a jeśli wnioskujesz o paszport tymczasowy wpisujesz adres miejsca stałego pobytu
 9. Punkt 9 to miejsce na wpisanie 11 cyfr numeru PESEL.
    wniosek o paszport część 1
 10. W polu numer 10 wniosku zaznaczasz płeć i umieszczone jest miejsce na dołączone zdjęcie, którego skan umieszczony zostanie na nowym paszporcie. Nie może być starsze niż 6 miesięcy i musi mieć wymiary 35 x 45 mm. Więce informacji o tym jakie powinno być zdjęcie do paszportu?
 11. W polu numer 11 osoba składająca wniosek umieszcz swój własnoręczny podpis. Jego skan również zostanie umieszczony w paszporcie. Podpis składają tylko wnioskujący powyżej 13 roku życia. W żadnym wypadku nie może wychodzić poza wyznaczone linie.
 12. Jedną z nowości jaka pojawiła się w nowym wniosku (przypomnę, że zaczyna on obowiązywać od 19 lipca 2019 roku) jest możliwość podania numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. Urzędnik biura paszportowego będzie mógł wysłać na niego SMS z informacją o tym, że nowy paszport jest gotowy do odbioru.
  wniosek o paszport część 2
 13. W 13 podpunkcie należ podpisać stosowne oświadzczenie o tym, że dane wpisywane we wniosku o paszport są prawdziwe.
 14. Podpunkt numer 14 wypełniany jest, jeśli wniosek o paszport składany jest w imieniu osoby małoletniej, dziecka.
  wniosek paszportowy część 3
   

Właściwie na punkcie 14 kończą się pola we wniosku o paszport, które wypełnia osoba wnioskująca o nowy paszport lub paszport tymczasowy. Pozostałe wypełnianie są przez urzędnika biura paszportowego.

wniosek paszportowy część 4

wniosek paszportowy część 5

wniosek paszportowy część 6

 

Wniosek o paszport - Opłata

Przy składaniu wniosku o paszport wymagane jest uiszczenie stosownej opłaty za wydanie nowego paszportu. Sprawdź ile kosztuje paszport.

Aktualizacja danych
2019-12-02
Pobierz
Ocena
Średnia: 2.7 (272 głosów)