Obowiązek wymiany paszportu

Musisz wymienić paszport przed upływem jego ważności jeśli zmieniły się Twoje następujące dane osobowe lub wymagane jest ich sprostowanie:

  • nazwisko
  • imię/imiona
  • data urodzenia
  • miejsce urodzenia
  • płeć
  • numer PESEL

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej jeśli posiada ważny dokument paszportowy jest zobowiązany wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż 90 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej lub sądowej lub od dnia sporządzenia aktu małżeńskiego stwierdzającej zmianę danych. Paszport traci ważność po upływie 4 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu polskiego aktu małżeństwa.

Aktualizacja danych